Prohlášení o zpracování osobních údajů

Informujeme Vás v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR), že Vaše osobní údaje budou zpracovány kanceláří daňové poradenské společnosti KONZULTAX s.r.o., na adrese Jiránkova 483/40, 618 00 Brno, telefon 548 538 267, email: poradce@konzultax.cz (dále jen správce).
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Údaje budou zpracovány pro účely zhotovení a podání daňových tvrzení, dále přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Kromě údajů nezbytných pro výše uvedená podání bude využita adresa elektronické pošty a mobilní telefon z důvodu plnění ze smlouvy jako prostředku operativního bezodkladného kontaktování poradcem.
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
Údaje budou uloženy po dobu trvání Vašeho vztahu s poradcem a dále nejméně deset let po jeho ukončení z důvodu oprávněného zájmu správce - řešení případných pojistných a škodních událostí, prokazování splnění povinností dle tzv. AML zákona ad.
Veškerá data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným přístupem umožňující ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.
Proti tomuto zpracování svých osobních údajů máte právo vznést písemně nebo ústně námitku. Po celou dobu uložení údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci (opravu). Máte právo podat dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů nebyly splněny všechny povinnosti správce (zpracovatele) nebo že nebyla adekvátně ochráněna Vaše práva.

Spojte se s námi. Jsme tu pro vás!


INFO O SPOLEČNOSTI

IČ: 06576117
zápsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102926 

 ADRESA
KONZULTAX s.r.o.
Daňová a účetní kancelář
Jiránkova 483/40
61800 Brno

TELEFON
548 538 267

EMAIL
office@konzultax.cz