DPH u zboží v rámci EU

Dodání zboží do jiného členského státu EU je osvobozeno od DPH za podmínky, že je jeho přeprava do jiného členského státu prokázána. Od roku 2020 dojde k značnému zpřísnění nezbytných důkazních prostředků.

Pokud dopravu organizuje prodávající, musí doložit alespoň dva důkazy potvrzující přepravu. Musí se jednat buď o dva přepravní doklady (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu), nebo o jeden přepravní doklad a jeden další doklad (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).

Pokud je doprava organizována kupujícím, musí mít prodávající kromě dvou výše uvedených důkazů ještě písemné potvrzení od kupujícího, že zboží bylo přepraveno nebo odesláno do daného členského státu.

U řetězových ochodů v rámci EU je nezbytné správně přiřadit přepravu pouze a jen k jednomu konkrétnímu dodání zboží, ostatní dodání tohoto zboží je v rámci této řetězové dodávky již bez přepravy s dopadem na místo zdanitelného plnění (a i možnou povinností se registrovat v jiném členském státě EU)