Změny EET a DPH pro rok 2020

Novela EET a změna sazeb DPH

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny od 1.11.2019, 1.2.2020 a zejména od 1.5.2020.

Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH – nejvíce mediáně probíraným je přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.

Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží nebo poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty.

 Ke spuštění poslední vlny EET dojde od 1.5.2020.

U EET bude možné  od 1.5.2020 evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu pro fyzické osoby za splnění podmínky, že nepůjde o plátce DPH a současně bude mít příjmy v hotovosti do 600 tis. Kč ročně a nejvýše dva zaměstnance.  Od 1.2.2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb (bez povolení nelze) ve zvláštním režimu.

Evidence tržeb ve zvláštním režimu spočívá v plnění těchto povinností:

nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit zákazníkovi účtenku z bloku účtenek, a to s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, (blok účtenek je zvláštní tiskopis, který vydává Ministerstvo financí ČR a podnikatel si je vyzvedne na FÚ)

uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,

podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, došlo k jejímu vrácení či opravě, oznámení o tržbách, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Při zvláštním režimu bude povinnost podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách.

Od 1.11.2019 se daňové identifikační číslo stane povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely EET; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely EET.

EET nepodléhají platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány.

od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH tato plnění:

dodání e-knih a audioknih (tato změna byla umožněna změnou EU směrnice o DPH z roku 2018 - viz novinka Sazba DPH u e-knih),

domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

služby mytí oken prováděné v domácnostech,

drobné opravy obuvi a kožených výrobků,

drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,

drobné opravy jízdních kol,

kadeřnické a holičské služby.

Nadále zůstává zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou) se bude uplatňovat 15% sazba daně. Historicky tedy platilo:

  1. Do 2016/11 stravovací služba podléhala základní 21% sazbě daně a potraviny (tzv. s sebou – považované za dodání zboží) snížené 15% sazbě daně
  2. Od 2016/11 do 2020/04 podléhá snížené 15% sazbě daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej potravin
  3. Od 2020/05 bude stravovací služba podléhat snížené 10% sazbě daně a potraviny (s sebou) snížené 15% sazbě daně