Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela zákonů určených pro provádění důchodového i nemocenského pojištění s tím, že nejvýznamnější změny v agendě OSVČ přinesla novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých stránkách nejdůležitější změny, které nás v oblasti pojistného na důchodové a nemocenské pojištění od 1. ledna čekají. Mezi ty nedůležitější změny patří:

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

  • Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.
  • Záloha na prosinec 2018 se nemusí (dle přechodných ustanovení) platit. Bude-li zaslána platba v období od 21. 12. do 31. 12. 2018, tj. po uhrazení zálohy za listopad, je považována za zálohu za prosinec 2018.
  • Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019.
  • Osvobozeny od placení záloh na pojistné budou OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo nově i dávku dlouhodobého ošetřovného.
  • Minimální měsíční záloha se pro rok 2019 zvyšuje z 2.189,- na 2.388,-
  • Rozhodná částka pro povinnou účast v systému sociálního zabezpečení pro osobu vykonávající vedlejší činnost je pro rok 2018: 71.950,- a pro rok 2019: 78.478,-

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

  • Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se zvyšuje na 138 Kč. OSVČ, které si platí měsíční pojistné na nemocenské pojištění v nižší výši, než 138 Kč si musí platbu pojistného zvýšit, jinak dojde k zániku nemocenského pojištění.
  • Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je nově splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí (§ 14c odst. 2). OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění, musí do 21. 1. 2019 zaplatit pojistné za prosinec 2018 alespoň ve výši 115 Kč a od 22. 1. do 31. 1. 2019 mají zaplatit pojistné na leden 2019 alespoň ve výši 138 Kč. Nedoplatí-li pojistné za leden 2019 nejpozději do 28. 2. 2019, dojde k zániku nemocenského pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

  • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se pro rok 2019 zvyšuje z částky 2.024,- na částku zálohy 2.208,-
  • Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.