Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

Dne 9. 4. 2020 schválil Senát návrh zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Žádost můžete podat prostřednictvím interaktivního formuláře. Základní informace k možnosti získání kompenzačního bonusu včetně dotazů a odpovědí naleznete na stránce
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc

Poznámky:
Stačí vyplnit jeden formulář z odkazu výše – Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu
(pro otevření formuláře se vyžaduje Adobe Reader 8 nebo vyšší)
Podat na FÚ. Podat lze i emailem podepsané a oskenované. Emailové adresy FÚ jsou také uvedeny v odkaze.

Kdo má nárok na kompenzační bonus?
O kompenzační bonus mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění1, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), přičemž zahrnuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako činnost vedlejší. Výjimkou je situace, kdy je tato osoba v důsledku výkonu této činnosti účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (viz § 9 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění).
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace

program ANTIVIRUS pro zaměstnavatele

Rádi bychom zjednodušeně informovali zaměstnavatele, kteří uvažují o programu podpory k zachování zaměstnanosti svých pracovníků - k zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19.
Hlavní stránka podpory
https://www.mpsv.cz/web/cz
Pro zařazení do Programu Antivirus je nutné podat žádost. Žádost zaměstnavatel podává vůči příslušnému pracovišti úřadu práce podle svého sídla. Pro administrativní zjednodušení je při vytvoření žádosti vygenerována dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus.

pondělí 6. 4. 2020
Antivirus odstartoval ve 12:00, žádosti je možné vyplňovat zde:
https://antivirus.mpsv.cz/

čtvrtek 9. 4. 2020
11:40 - Byla spuštěna druhá část formuláře programu Antivirus. Všechny firmy, které již mají uzavřenou dohodu mohou po vyplacení mezd zaměstnancům vyplnit druhou část žádosti zde:
https://antivirus.mpsv.cz/

DPH u zboží v rámci EU

Dodání zboží do jiného členského státu EU je osvobozeno od DPH za podmínky, že je jeho přeprava do jiného členského státu prokázána. Od roku 2020 dojde k značnému zpřísnění nezbytných důkazních prostředků.
Pokud dopravu organizuje prodávající, musí doložit alespoň dva důkazy potvrzující přepravu. Musí se jednat buď o dva přepravní doklady (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu), nebo o jeden přepravní doklad a jeden další doklad (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).
Pokud je doprava organizována kupujícím, musí mít prodávající kromě dvou výše uvedených důkazů ještě písemné potvrzení od kupujícího, že zboží bylo přepraveno nebo odesláno do daného členského státu.
U řetězových ochodů v rámci EU je nezbytné správně přiřadit přepravu pouze a jen k jednomu konkrétnímu dodání zboží, ostatní dodání tohoto zboží je v rámci této řetězové dodávky již bez přepravy s dopadem na místo zdanitelného plnění (a i možnou povinností se registrovat v jiném členském státě EU)

eNeschopenka – důležité služby a tiskopisy pro zaměstnavatele

Všechna podání lze úspěšně zvládnout na adrese https://eportal.cssz.cz/     a postačí přístupové údaje do vaší datové schránky. Zejména doporučuji podat  Žádost o zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců do datové schránky a/nebo na určený email.
Služby umožňující zaměstnavateli pověřit zaměstnance nebo externí subjekty:
•         Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)
•         Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců
Interaktivní tiskopisy umožňující zaměstnavateli pověřit zaměstnance nebo externí subjekty:
•         Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)
•         Vzor plné moci
•         Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců
Interaktivní tiskopis pro pověřené externí subjekty:
•         Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)
Návod a průvodce:
•         Průvodce pro zaměstnavatele a účetní firmy, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců
•         Návod pro klienty s pověřením přihlášených přes NIA pro spuštění služeb pro zaměstnavatele

Minimální mzda a pojistné

Minimální mzda pro rok 2019 činí 13.350 Kč - od 1.1.2020 se minimální mzda zvyšuje na 14.600,-Kč. Příslušné nařízení vlády neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu.
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro solidární zvýšení daně (48násobek průměrné mzdy) pro rok 2019: 1 569 552Kč, pro rok 2020: 1 672 080
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností pro rok 2019: 2 388, pro rok 2020: 2 544 (od data podání přehledu za rok 2019)
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ pro rok 2019: 2 208, pro rok 2020: 2 352 (od 1.1.2020)
Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2019 činí 1.803 Kč a od 1.1.2020 se zvyšuje na 1.971 Kč.

Změny EET a DPH pro rok 2020

Novela EET a změna sazeb DPH
Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny od 1.11.2019, 1.2.2020 a zejména od 1.5.2020.
Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH – nejvíce mediáně probíraným je přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.
Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží nebo poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty.
 Ke spuštění poslední vlny EET dojde od 1.5.2020.
U EET bude možné  od 1.5.2020 evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu pro fyzické osoby za splnění podmínky, že nepůjde o plátce DPH a současně bude mít příjmy v hotovosti do 600 tis. Kč ročně a nejvýše dva zaměstnance.  Od 1.2.2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb (bez povolení nelze) ve zvláštním režimu.
Evidence tržeb ve zvláštním režimu spočívá v plnění těchto povinností:
nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit zákazníkovi účtenku z bloku účtenek, a to s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, (blok účtenek je zvláštní tiskopis, který vydává Ministerstvo financí ČR a podnikatel si je vyzvedne na FÚ)
uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,
podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, došlo k jejímu vrácení či opravě, oznámení o tržbách, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.
Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Při zvláštním režimu bude povinnost podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách resp. o vydaných účtenkách.
Od 1.11.2019 se daňové identifikační číslo stane povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely EET; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely EET.
EET nepodléhají platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány.
od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH tato plnění:
dodání e-knih a audioknih (tato změna byla umožněna změnou EU směrnice o DPH z roku 2018 - viz novinka Sazba DPH u e-knih),
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
služby mytí oken prováděné v domácnostech,
drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
drobné opravy jízdních kol,
kadeřnické a holičské služby.
Nadále zůstává zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou) se bude uplatňovat 15% sazba daně. Historicky tedy platilo:
 1.     
 2. Do 2016/11 stravovací služba podléhala základní 21% sazbě daně a potraviny (tzv. s sebou – považované za dodání zboží) snížené 15% sazbě daně
 3.    
 4. Od 2016/11 do 2020/04 podléhá snížené 15% sazbě daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej potravin
 5.    
 6. Od 2020/05 bude stravovací služba podléhat snížené 10% sazbě daně a potraviny (s sebou) snížené 15% sazbě daně

Daňový balíček 2019 (1.4.2019)

Ruší se možnost zaokrouhlit DPH na celé koruny.
Při platbě v hotovosti se částka vzniklá zaokrouhlením celého dokladu na koruny nezahrnuje do základu daně.
Došlo ke změně výpočtu DPH z celkové částky včetně daně (tzv. výpočet shora). Nově se již nebudou používat dosavadní koeficienty pro výpočet DPH shora. Nově se pro zjištění základu daně částka včetně daně vydělí 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 a 1,10 v případě první, resp. druhé snížené sazby daně. Podle přechodných ustanovení je možné až do 30. 9. 2019 počítat daň starým způsobem.
 Mění se pravidla pro opravné daňové doklady podle § 42 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. Opravný daňový doklad se nově zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli. Tím totiž vynaložil nezbytné úsilí k tomu, aby se doklad dostal příjemci plnění. Nově opravný doklad obsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění.
DPH u poukazů a voucherů rozlišuje mezi jednoúčelovým a víceúčelovým poukazem.
Od 1.1.2020 doznala změny úprava DPH nájmu nemovité věci – dobrovolné zdanění nájmu nemovité věci již nebude možné např. u rodinných domů a dalších nemovitostí určených k bydlení.

Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela zákonů určených pro provádění důchodového i nemocenského pojištění s tím, že nejvýznamnější změny v agendě OSVČ přinesla novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých stránkách nejdůležitější změny, které nás v oblasti pojistného na důchodové a nemocenské pojištění od 1. ledna čekají. Mezi ty nedůležitější změny patří:
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
 •     
 • Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.
 •    
 • Záloha na prosinec 2018 se nemusí (dle přechodných ustanovení) platit. Bude-li zaslána platba v období od 21. 12. do 31. 12. 2018, tj. po uhrazení zálohy za listopad, je považována za zálohu za prosinec 2018.
 •    
 • Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019.
 •    
 • Osvobozeny od placení záloh na pojistné budou OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo nově i dávku dlouhodobého ošetřovného.
 •    
 • Minimální měsíční záloha se pro rok 2019 zvyšuje z 2.189,- na 2.388,-
 •    
 • Rozhodná částka pro povinnou účast v systému sociálního zabezpečení pro osobu vykonávající vedlejší činnost je pro rok 2018: 71.950,- a pro rok 2019: 78.478,-
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
 •     
 • Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se zvyšuje na 138 Kč. OSVČ, které si platí měsíční pojistné na nemocenské pojištění v nižší výši, než 138 Kč si musí platbu pojistného zvýšit, jinak dojde k zániku nemocenského pojištění.
 •    
 • Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je nově splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí (§ 14c odst. 2). OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění, musí do 21. 1. 2019 zaplatit pojistné za prosinec 2018 alespoň ve výši 115 Kč a od 22. 1. do 31. 1. 2019 mají zaplatit pojistné na leden 2019 alespoň ve výši 138 Kč. Nedoplatí-li pojistné za leden 2019 nejpozději do 28. 2. 2019, dojde k zániku nemocenského pojištění.
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 •     
 • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se pro rok 2019 zvyšuje z částky 2.024,- na částku zálohy 2.208,-
 •    
 • Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Evidence skutečných majitelů

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která implementovala čtvrtou směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.
Na základě této novely rejstříkový soud vede i neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. 
Do této evidence má přístup omezený okruh subjektů - mezi nimi i daňoví poradci jakožto povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 253/2008 Sb., o boji proti praní špinavých peněz ("AML zákon").  Podle AML zákona mají poradci v rámci povinnosti identifikace a kontroly klienta mj. povinnost zjišťovat skutečné majitele, kterého AML zákon definuje v § 4 odst. 4

eShopy a EET- stanovisko GFŘ

7. prosince 2017

Nová minima 2017

Od prvního dne nového roku se zvyšuje minimální mzda - z dosavadních 9.900 korun na na 11.000 (přepočteno na hodinu 66 korun).
Zvyšuje se možná sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízen také na až 11 tisíc korun za rok.
Od 1. ledna se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění: z 1.823 na 1.906 korun. Minimální záloha na důchodové pojištění, z 1.972 korun se zvyšuje na 2.061 (až podáním Přehledu za rok 2016).
Zvyšuje se i maximální možný měsíční výdělek pro evidované na úřadu práce. Nově si mohou každý měsíc vydělat až 5.500 korun, aniž by byli z evidence vyřazeni.

Upřesnění EET

Evidenci tržeb od 1. 12. 2016 podléhají:


Stravovací služby – restaurace, hostince, cukrárny, kavárny, fast foody atp., pouze pokud nabízejí zázemí pro hosty (např. stoly, židle, toalety). Stánky s občerstvením, prodej „z okna“ nebo rozvoz jídla nepodléhají EET od prosince 2016, protože se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží (EET až od března 2018).
Ubytovací služby – hotely, penziony, motely, kempy a další.
U stravovacích služeb se od 1. prosince sníží sazba DPH z 21 % na 15 %. V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů. 

Fáze zavedení elektronické evidence tržeb:

 1. fáze – stravovací a ubytovací služby, začátek evidence 1. prosince 2016,
 2. fáze – maloobchod a velkoobchod, začátek evidence 1. března 2017,
 3. fáze – ostatní činnosti (mimo vybraná řemesla 4. fáze), začátek evidence 1. března 2018,
 4. fáze – vybraná řemesla, začátek evidence 1. června 2018.
Tržby z doplňkové (vedlejší) činnosti má podnikatel možnost začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny. Jedná se např. o kadeřnice či kosmetičky, které prodávají navíc vlasové nebo kosmetické přípravky.
Finanční správa uvádí, že doplňková činnost bude posuzována dle těchto kritérií:
minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel), má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají. V případě, že by měl více provozoven, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně. Pokud dojde v rámci provozovny k situaci, že nebude možné doplňkové tržby dle výše uvedeného považovat za minoritní, pak musí zahájit evidenci tržeb již od 1. 3. 2017.

Ojedinělé příjmy nepodléhají evidenci


Za ojedinělý příjem bude považována s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela výjimečná platba v hotovosti nebo platba výjimečná svým charakterem. To znamená např. platba za prodej vyřazeného majetku.

Spropitné a EET


Spropitné určené přímo pro číšníky a servírky podle ministerstva financí evidence tržeb nepostihne. Budou předmětem evidence pouze tehdy, pokud budou plynout podnikateli. Pokud bude spropitné příjmem personálu (ať už přímo, či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

EET autentizační údaje

Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů (zákon č. 112/2016 Sb. a doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. dne 13. 4. 2016).
K této problematice jsou zřízeny speciální webové stránky
http://www.etrzby.cz/
První evidovanou tržbou budou tržby ubytovacích a stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Do té doby je třeba se připravit na tuto skutečnost zejména technicky.
K přístupu na portál pro evidování tržeb budou sloužit tzv. autentizací údaje.
Žádost o autentizační údaje, které slouží k přístupu na portál a spravování certifikátů, musí být podána před přijetím první evidované tržby touto formou. Buď elektronicky s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo ústně do protokolu u správce daně, který je věcně příslušný.
Následně stejnou formou poplatník obdrží autentizační údaje ve formě uživatelského jména a hesla, pomocí nichž bude přistupovat na portál pro evidenci tržeb.
Pokud již autentizační údaje poplatník získá, bude muset na portálu oznámit údaje o provozovnách, kde bude evidovat tržby. Na portálu pak bude nutné oznámit do 15 dnů i jakoukoli změnu nahlášené provozovny, nejpozději před první evidovanou tržbou při takovéto změně.
Po nahlášení provozovny bude možné na portálu získat certifikát pro jednoznačnou identifikaci při evidování tržeb. Poplatník může získat jeden nebo více certifikátů podle interní potřeby každého poplatníka. Může např. využít jediný certifikát pro všechny své provozovny a pokladní zařízení, nebo pro každou pokladnu požádá o jedinečný certifikát.
S prvními kroky je dobré začít již od září 2016, kdy bude možné žádat o autentizační údaje. 

Spojte se s námi. Jsme tu pro vás!


INFO O SPOLEČNOSTI

IČ: 06576117
zápsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102926 

 ADRESA
KONZULTAX s.r.o.
Daňová a účetní kancelář
Jiránkova 483/40
61800 Brno

TELEFON
548 538 267

EMAIL
office@konzultax.cz